Wie, wat en hoe?

De overheid ziet het gebruik van energie als een basisbehoefte en kent daarom een heffingskorting oftewel vermindering van de energiebelasting toe. 

De teruggaaf energiebelasting is bedoeld voor bewoners van wooneenheden die zijn aangesloten op een blokaansluiting en voldoen aan de subsidievoorwaarden. De regeling kan alleen door de eigenaar, vve of vve beheerder worden afgesloten. Deze is verantwoordelijk voor het naleven van de subsidievoorwaarden en dient ervoor zorg te dragen dat de subsidie toekomt aan de rechthebbenden, dus de bewoners met een blokaansluiting.

Blokaansluiting.nl maakt het voor vastgoedpartijen heel veel makkelijker om hun bewoners te laten profiteren van compensatie- en -teruggaafregelingen met betrekking tot energie en vastgoed. Nadat een verzoek is ingediend via onze website www.blokaansluiting.nl nemen wij persoonlijk contact met u op. Wij bespreken vervolgens de stappen, de offerte, het contract en de benodigde aanvullende informatie. Nadat wij het ondertekende contract retour hebben ontvangen, controleren wij de informatie, vullen deze aan, voeren checks uit en zorgen voor een verzoek aan de instanties voor toewijzing van de subsidie en/of teruggaaf. Nadat de beschikking van de tegemoetkoming of teruggaaf is ontvangen door de aanvrager, maken wij een factuur op voor de reguliere vergoeding en vragen om betaling. De werkzaamheden van Blokaansluiting.nl worden uitgevoerd door Energie & Vastgoed Services B.V.

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is uitsluitend bedoeld voor bewoners die zijn aangesloten op een blokaansluiting. De regeling dient te worden aangevraagd door de houder van het energiecontract, dat kan een rechtspersoon – bijvoorbeeld een b.v. die eigendom is van het gebouw of een vereniging van eigenaars zijn – maar ook een natuurlijk persoon.

Aanvraagproces

Elke onroerende zaak heeft een uniek identificatienummer, het BAG-Pand-ID. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen en bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De BAG is onderdeel van het registratiestelsel van basisregistraties. Het BAG-Pand-ID kan worden opgevraagd bij het Kadaster.

Elk bedrijf in Nederland dient zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, afgekort KVK. Ook stichtingen moeten zich inschrijven in het Handelsregister. Voor verenigingen is inschrijving niet verplicht. Bij inschrijving in het Handelsregister wordt een uniek 8-cijferig KVK-nummer toegekend.

Alle rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, zoals bv’s, verenigingen, stichtingen, vof’s en maatschappen (eenmanszaken niet) krijgen bij inschrijving bij KVK naast een KVK-nummer ook een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties, zoals de Belastingdienst.

De EAN-code (European Article Number) is een uniek getal van 18 cijfers. Elke gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft haar eigen EAN-code.

De eigenaar van een gebouw is degene die als eigenaar van het gebouw als zodanig bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar, dat kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn.

Een vertegenwoordiger van de eigenaar van een gebouw is iemand die namens de eigenaar gevolmachtigd is of vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een appartement of appartementsrecht bezit, is automatisch lid van de vereniging van eigenaren (vve). De vereniging moet zorgen voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw, zoals bijvoorbeeld het dak of de gevel.

Het bestuur is bevoegd de vereniging van eigenaars (vve) in en buiten rechte te vertegenwoordigen. 

Een vereniging van eigenaars (vve) is een organisatie die zorgt voor het beheer en onderhoud van een bepaald gebouw. Alle eigenaren van een appartement in dat gebouw zijn lid van die vve. De vve heeft een bestuur dat de taken van de vve uitvoert. Een vve kan een externe partij inhuren die bepaalde taken van het bestuur overneemt. Een dergelijke partij wordt vve beheerder genoemd. 

Ons offertevoorstel is een voorstel waarin wij beschrijven welke diensten wij leveren tegen welke vergoeding en welke voorwaarden daarbij gelden. Wij brengen een reguliere vergoeding in rekening die alleen moet worden betaald als de compensatie en/of teruggaaf door de Belastingdienst is toegewezen. De werkzaamheden van Blokaansluiting.nl worden uitgevoerd door Energie & Vastgoed Services B.V. Bij het offertevoorstel voegen wij ook een volmacht toe zodat wij kunnen worden gemachtigd om de aanvraag namens de houder van het energiecontract in te dienen bij de Belastingdienst.

De algemene voorwaarden staan online. U vindt de algemene voorwaarden onderaan de websitepagina aan de rechterkant.

Onder de naam van de organisatie verstaan we de naam van de organisatie van de eigenaar van het gebouw (bijvoorbeeld de naam van de BV), de naam van de vereniging van eigenaars (vve) of de naam van de organisatie die het vve beheer uitvoert.

Ook wanneer eerder al eens teruggaaf energiebelasting is aangevraagd, kan het zijn dat de teruggaaf niet volledig is benut. Blokaansluiting.nl heeft de ervaring om de teruggaaf energiebelasting te maximaliseren. Vraag daarom bij ons een second opinion aan en profiteer volledig van de teruggaaf energiebelasting.

Teruggaaf energiebelasting

Teruggaaf van energiebelasting is mogelijk als achter één elektriciteitsaansluiting (blokelektriciteit) meerdere WOZ-objecten zijn aangesloten, dit geldt bijvoorbeeld voor een vve waarbij alle appartementen elektriciteit geleverd krijgen via één centrale of collectieve aansluiting. De gemeente geeft voor een WOZ-object jaarlijks een WOZ-beschikking (aanslag gemeentelijke heffingen) af. Het komt echter (regelmatig) voor dat een gemeente geen WOZ-beschikking afgeeft terwijl er wel recht is op de teruggaaf Energiebelasting. Daarom raden wij aan om bij ons een second opinion te vragen als een eerder verzoek om die reden is afgewezen. Wij zijn hierin gespecialiseerd en denken graag met u mee voor de mogelijkheden wanneer er geen WOZ-beschikking door de gemeente is afgegeven.

Op de WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (huis, garage of ander gebouw). Peildatum is altijd 1 januari; voor vastgoed dat op 1 januari in eigendom was, ontvangt de eigenaar een WOZ-beschikking. Gemeenten stellen de WOZ-waarde ieder jaar opnieuw vast. De WOZ-waarde op de WOZ-beschikking is dan ook 1 jaar geldig.

Ieder eigenaar die op 1 januari onroerend goed bezit ontvangt automatisch een WOZ-beschikking. De waarde van een huis, garage of andere onroerende zaak staat op de WOZ-beschikking. Deze kan via MijnOverheid.nl of gemeente worden opgevraagd.

Energiebelasting is de belasting die moet worden betaald over het verbruik van elektriciteit en aardgas. De energiebelasting wordt betaald aan de energieleverancier. De leverancier draagt dit vervolgens af aan de belastingdienst. 

Ook wanneer eerder al eens teruggaaf energiebelasting is aangevraagd, kan het zijn dat de teruggaaf niet volledig is benut is. Door onze jarenlange ervaring met het terugvragen van energiebelasting halen wij vaak meer energiebelasting terug dan andere partijen. Vraag daarom bij ons een second opinion aan, dan beoordelen wij of u geld laat liggen.

Second opinion betekent ‘tweede mening’. Bij een second opinion wordt naast het eerste advies nog een tweede advies aan een andere specialist of adviseur gevraagd. 

Ook als een gemeente geen WOZ-beschikking heeft afgegeven, kan in bepaalde situaties toch energiebelasting worden teruggevorderd. Neem gerust contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden. De energiebelasting kunt u tot vijf jaar terug vragen.

Start vandaag nog

Aanvraag starten