fbpx

Contouren tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen bekend

Er is nieuws over de energieprijscompensatie voor bewoners van gebouwen met een blokaansluiting. In februari heeft Minister Jetten de contouren van deze regeling – de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) genoemd – gedeeld met de Tweede Kamer.

De Minister verwacht de volledige regeling in maart te kunnen publiceren. De Minister is van plan om de regeling in april open te stellen en vervolgens kan de tegemoetkoming door vve’s, verhuurders, eigenaren en hulploketten worden aangevraagd. De regeling heeft betrekking op zowel blokverwarming (ook blokwarmte genoemd) als blokelektriciteit.

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Blokverwarming

Onder blokverwarming worden voor deze regeling begrepen: stadsverwarming (ook stadswarmte genoemd), centrale of collectieve gasketel, een centrale of collectieve warmtepompinstallatie alsmede warmte-koudeopslag, een biomassaketel of elke andere productie van warmte op basis van biogrondstoffen of andere brandstoffen. Voor de situaties op gas, elektra of doorlevering van (stads)warmte blijft gelden dat er een uitsluiting komt voor blokaansluitingen met een contracttarief met de energiemaatschappij ónder het niveau van het prijsplafond. Deze uitzondering geldt overigens niét voor installaties op biogrondstoffen of overige brandstoffen, omdat deze niet zijn vastgelegd in de prijsplafondregeling.

Blokelektriciteit

In zijn brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Jetten ook meer informatie vrijgegeven over de tegemoetkoming voor bewoners van gebouwen met blokelektriciteit, daarin is ook een tegemoetkoming opgenomen voor het eerder mislopen van de vergoeding in het kader van het prijsplafond van 2 keer € 190 in november en december 2022. Deze tegemoetkoming is vastgesteld op € 380 voor een zelfstandige eenheid en € 160 voor een onzelfstandige eenheid. Het ministerie heeft ervoor gekozen om de vergoeding voor november en december samen te voegen met de vergoeding voor heel 2023. Dit betekent dat de 2 x € 190 voor zelfstandige woningen met een collectieve huishoudelijke elektra-aansluiting terecht komt bij bewoners die in 2023 op het adres wonen.

Aanvragen compensatie blokaansluiting

Om als blokaansluiting in aanmerking te komen voor de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen, heeft Minister Jetten ondergrenzen bepaald:

  • Blokaansluiting voor elektriciteit: subsidie vanaf 1 zelfstandige wooneenheid of 4 onzelfstandige wooneenheden.
  • Blokaansluitingen voor warmte: subsidie vanaf 3 zelfstandige wooneenheden of 4 onzelfstandige wooneenheden.
  • Het kabinet heeft besloten af te zien van een n-1 regeling. Bij 3 zelfstandige wooneenheden is het dus mogelijk voor 3 woningen tegemoetkoming aan te vragen.

Om de subsidieontvangers, in de meeste gevallen gaat het om vve’s, verhuurders en eigenaren, tegemoet te komen in hun uitvoeringskosten, zal het kabinet een afzonderlijk bedrag toevoegen aan de subsidie voor uitvoeringskosten. De verhuurder hoeft dit aanvullende bedrag niet te verrekenen met de huurders van de aangesloten wooneenheden. Het bedrag is bedoeld om de kosten die de subsidieontvanger maakt, te dekken. Het kabinet zal het exacte bedrag nog vaststellen en zal daarbij zo dicht mogelijk in de buurt blijven van de soortgelijke tegemoetkoming die energieleveranciers ontvangen voor hun uitvoeringskosten onder de prijsplafondregeling. Naar verwachting zal de tegemoetkoming voor de uitvoeringskosten niet voldoende zijn om de kosten die vve’s, verhuurders en eigenaren maken te dekken.

Wie kan de compensatie aanvragen?

Degene die de overeenkomst tot levering van energie voor de blokaansluiting heeft gesloten met een energieleverancier kan de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen aanvragen. Voor de tijdelijke tegemoetkoming geldt dat de ontvanger de subsidie doorberekent aan de bewoners via een verlaging van de energiekosten (servicekosten). Ook geldt dat de verhuurder de energiekosten periodiek moet verrekenen en op reguliere wijze moet verdelen over de bewoners. Dit zal er in de meeste gevallen betekenen dat de verhuurder de ontvangen tijdelijke tegemoetkoming eerst in mindering brengt op het bewonersdeel van de totale energiekosten van de verhuurder. Het bedrag dat overblijft, wordt op reguliere wijze aan de bewoners in rekening gebracht. Aanvragers die de aanvraag willen uitbesteden, kunnen hiervoor terecht op www.blokaansluiting.nl.